REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZA UDZIAŁ W KURSIE DLA NARZECZONYCH ORGANIZOWANYM PRZEZ CPP „METANIOA” W PŁOCKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pomocą serwisu tpay umożliwiamy Państwu zapłatę za spotkania dla narzeczonych, które są prowadzone w CPP Metanoia w Płocku (Usługodawca).
2. Kupującym jest ten, kto dokonuje wpłaty za wybraną przez siebie formę spotkania na konto bankowe CPP Metanoia w Płocku.
3. Zapłata za pomocą serwisu tpay dotyczy spotkań dla narzeczonych, które są prowadzone w następujących formach

a. Cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla narzeczonych w Płocku, odbywających się w tygodniu + dwie indywidualne wizyty pary u doradcy życia rodzinnego w odstępie miesięcznym. Cena za udział pary w tym wariancie spotkania wynosi 295 zł.
b. Weekendowe spotkanie dla narzeczonych odbywa się w sobotę w godzinach 8:30-19:00 (+ indywidualne spotkanie w Poradni małżeńsko-rodzinnej) i w niedzielę w godzinach 9:00-13:30. Cena za udział pary w tym wariancie spotkania wynosi 295 zł.

4. Korzystanie z płatności tpay za udział w kursach dla narzeczonych oferowanych przez CPP „Metanoia” jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca, tj. CPP „Metanoia”:

a. komputer (lub inne urządzenie mobilne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);
b. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików cookies;
c. aktywny adres e-mail.

II. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem: https://rejestracja-metanoia.com/ należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru odpowiedniego kursu i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
2. Akceptacji odpowiedniej formy kursu dokonuje się poprzez wybór „Zapisz nas”. Następnie należy wybrać z terminarza odpowiadający termin i postępować zgodnie z wytycznymi.
3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji (w zakresie wyboru kursu dla narzeczonych oraz wprowadzonych danych). W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. W następstwie podania przez Klienta, który korzysta z https://rejestracja-metanoia.com/ potrzebnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia – wyboru odpowiedniej formy kursu i terminu jego odbywania się, a także metody płatności – w formie płatności internetowej.
5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CPP Metanoia w Płocku umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po weryfikacji Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.

III. PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY

1. Jeśli została wybrana metoda zapłaty w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay, po kliknięciu w przycisk zamówienia z obowiązkiem zapłaty nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną serwisu tpay celem dokonania płatności za wybrane spotkanie. Po dokonaniu płatności, nastąpi zwrotne przekierowanie na stronę centrum z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
2. Należy podać prawdziwe dane osobowe; Klient, który deklaruje udział w spotkaniu i pokrywa koszt uczestnictwa, ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
2. W celu odstąpienia od zawartej Umowy, Narzeczeni (Klient), którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniu, we wcześniej zarezerwowanym i opłaconym terminie, mają obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Sekretariat CPP Metanoia w Płocku do dwóch dni przed rozpoczęciem danego spotkania. Wówczas Narzeczeni (Klient) zostaną skreśleni z listy uczestników danego spotkania. Gdy zaistnieje powyższa sytuacja, kwota, która została wpłacona na rachunek bankowy CPP Metanoia zostanie zwrócona i przelana na rachunek bankowy Kupującego, z którego przelał on środki na konto bankowe CPP Metanoia.
3. Zwrot wcześniej wpłaconych środków pieniężnych za pośrednictwem serwisu tpay, nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia nieobecności i odnotowania tego faktu przez Sekretariat CPP Metanoia.
4. Wpłacone pieniądze, nie zostaną zwrócone, jeśli w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego i opłaconego spotkania nie zostanie poinformowany o tym Sekretariat CPP Metanoia. Pieniądze nie zostaną zwrócone także wówczas, gdy narzeczeni, nie będą obecni na zarezerwowanym i opłaconym spotkaniu.
5. W sytuacji, gdy Narzeczeni (Klient) chcą odwołać pierwotnie wybrany i opłacony za pośrednictwem tpay termin spotkania, postępując zgodnie z treścią zawartą w IV.2. niniejszego regulaminu i będą chcieli uczestniczyć w innym terminie, są zobowiązani skontaktować się drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem CPP Metanoia. Sekretariat dokona wówczas rejestracji danej pary (Klienta) na nowy, dostępny termin o czym następnie Klient zostanie poinformowany. Wpłacone wcześniej pieniądze będą stanowiły zapłatę za udział w wybranym terminie. W przeciwnym razie wpłacone środki nie zostaną zwrócone.
6. Jeśli narzeczeni będą chcieli zmienić formę spotkania (patrz I. 3. a-b) z wybranego i opłaconego wcześniej na inną, dostępną formę, to są zobowiązani poinformować telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji Sekretariat CPP Metanoia ostatecznie na dwa dni przed rozpoczęciem danego spotkania (patrz: IV.2.). Wówczas środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy z którego zostały przelane na konto bankowe CPP Metanoia. Jednocześnie proces rejestracji na wybraną formę spotkania należy przeprowadzić od początku.
7. Narzeczeni, którzy uiścili opłatę za pomocą tpay oświadczają, że dopełniono wobec nich obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, który znajduje się na stornie www.cpp-matanoia.com w zakładce RODO.