INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA z siedzibą w Płocku, Al. Kobylińskiego 21a, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA, bądź powołanym przez administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z IODO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wskazany adres siedziby administratora. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną poprzez: metanoia@op.pl lub pisemnie na adres: 09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 21a.

I Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA z siedzibą w Płocku, Al. Kobylińskiego 21a.

II Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji zadań z oferty Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III Obowiązek podania danych osobowych firmie: Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA, wynika
z realizacji umowy zawartej z naszym podmiotem i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z wyżej wymienionej umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu,
 2. podmiotom wykonującym zadania wynikające z zawartej przez Panią/Pana umowy (pracownicy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA),
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
  z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj. 10 lat, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI Profilowanie

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA nie będzie profilowało swoich klientów. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących zachowań w sferze dokonywanych zakupów, wyborów, etc.

VII Prawa osoby, której dane dotyczą

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy

i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

VIII Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

X Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.